College van Bestuur en Raad van Toezicht

College van Bestuur

Ambion is een stichting die bestuurd wordt door een tweehoofdig College van Bestuur (Ingrid Janssen en Anna Molleman). Ambion voldoet aan de wet ‘Goed Onderwijs, goed bestuur’ en de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’. Dit betekent onder meer dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. Ambion hanteert, zonder afwijkingen, de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen stemmen zaken met elkaar af in het directieoverleg.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Ambion. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsvraagstukken en financiën heeft de Raad formele taken bij het benoemen, ontslaan en belonen van de bestuurder en bij het vaststellen van financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten waar onder de begroting en de jaarrekening. 

Samenstelling Raad van Toezicht:
Luc Greven (voorzitter)
Jan Cooijmans 
Halbe Spanjer 
Michel van Klinken
Willemijn Kuper 

 
Het servicebureau van Ambion is gevestigd in Oudeschoot en houdt zich bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en het adviseren van bestuur en directeuren. Elke school heeft een eigen directeur. Deze houdt zich bezig met  onderwijs en onderwijskwaliteit, interne organisatie en de directe zorg- en beheerstaken op schoolniveau.