Ambion gaat voor duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag

De plannen om twee openbare basisscholen in de regio Jubbega samen te voegen tot één duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag blijven gehandhaafd. De onderzoekscommissie die na de ouderavond in mei is opgericht heeft zich intensief verdiept in de bevindingen en aannames die hebben geleid tot de locatiekeuze. Dit onderzoek heeft niet geleid tot andere inzichten bij het bestuur en dus blijft locatie Hoornsterzwaag het voorkeursscenario.

In mei 2019 zijn de ouders van de Mr. J.B. Kanschool en obs Op ‘e Grins geïnformeerd over de keuze van schoolbestuur Ambion om beide scholen te laten fuseren op de locatie in Hoornsterzwaag. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een samenvoeging van de twee scholen noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst te kunnen garanderen. Een duurzame plattelandsschool is dan ook de wens van ouders, leerkrachten en het bestuur. De keuze voor Hoornsterzwaag stuitte echter op verzet bij een groep ouders van de J.B. Kanschool. Ambion heeft daarop de ruimte gegeven tot nader onderzoek door een onderzoekscommissie, bestaande uit ouders en een onafhankelijk adviseur. Deze onderzoekscommissie heeft zich de afgelopen vijf maanden intensief verdiept in de bevindingen en aannames die eerder gedaan zijn. Het uitgebreide rapport van deze onderzoekscommissie is woensdag 26 november aangeboden aan het bestuur, waarna opnieuw een afweging is gemaakt. Tijdens het overleg met de medezeggenschapsraden van beide scholen afgelopen woensdag is door het bestuur aangegeven dat de uitkomsten van het aanvullend onderzoek geen aanleiding geven om het eerdere besluit te herzien.  
 
Ondanks dat dit voor de MR van de Mr. J.B. Kanschool een andere uitkomst is dan op gehoopt, hebben beide MR-en de intentie uitgesproken om voortvarend met de volgende fase in het fusieproces aan de slag te gaan. Na een lange periode van onzekerheid voor de betrokken scholen heeft Ambion het volste vertrouwen in een constructief vervolg. Daarbij is het gezamenlijk uitgangspunt om een mooie nieuwe en duurzame plattelandsschool vorm te geven voor de kinderen in de regio.