b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-20272. (Be)sturing en leiderschap Scrum Wij hebben gekozen voor scrum als een lichte vorm van projectmanagement bij organisatie-brede ontwikkelthemas zoals het vinden en behouden van nieuwe werknemers, omgaan met krimp, het versterken van de leescultuur op onze scholen en het verder inrichten van onze digitale (Apple-)Hoe besturen we en werken we samen(Be)sturingsfilosofie leeromgeving. Daarbij is er veel autonomie en verantwoordelijkheid voor de betrokken medewer-kers. Op deze manier maken we gebruik van de expertise binnen onze organisatie op alle niveaus, binnen Ambion? Het antwoord zit inWij hebben een stijl van besturen en samenwerken die past bij onzetegelijkertijd versterken we het eigenaarschap onder de medewerkers. onze besturingsfilosofie Vertrouwenfilosofie van Vertrouwen en verbinding. Steeds zoeken wij de balans en verbinding. De bestuurlijke opgave istussen wat is goed voor de individuele scholen en wat is goed voorInhoudelijkWij gaan met elkaar inhoudelijk het gesprek aan bij het verdelen van de gelden en we geven elkaar inzetten op de kwaliteit van onderwijshet collectief?. Wij hebben de principile keuze gemaakt om de ver- gesprek de professionele ruimte om de goede dingen te doen, uitgaande van de leef- en streefregels die antwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, vanuit het ver- zijn vastgelegd in ons Ambion Identiteitsbewijs en ons vorige koersplan. nu en in de toekomst vanuit vertrouwentrouwen dat de ontwikkeling dan van binnenuit op gang komt en en in verbinding met elkaar. ook daadwerkelijk beklijft. Om die reden werken wij met clusters van scholen (horizontale verbinding en leergemeenschap). DirecteurenBestuurlijke opgaveen medewerkers hebben hierdoor veel mogelijkheden tot kennisuit- De bestuurlijke opgave van Ambion is inzetten op de kwaliteit van het onderwijs; elke school van wisseling en samenwerking.Ambion werkt elke dag aan kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen! Kwalitatief onderwijs draagt bij aan het vergroten van de kansen van alle leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen.Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is het onderwijs volop in beweging. Many people spendDirecteuren en hun teams zijn en willen verantwoordelijk zijn voorEn mede door corona hebben wij in de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk het is om flexibel too much time tryinghet primaire proces. Het servicebureau faciliteert en ondersteunten wendbaar te zijn. Het is onze ambitie om voor elk kind een leeromgeving te creren waarin het to be the captain ofdaarbij. De bestuurder zal waar nodig (bij)sturen maar het proceszich optimaal en naar eigen vermogen kan ontwikkelen.someone elses boat.zijn gang laten gaan als scholen op koers liggen wat betreft kwaliteit Learn to be a light- en ambitie. Extern is de bestuurder verantwoordelijk voor het zoe- Om dit te bestendigen en te realiseren werken we vanuit onze kernwaarden aan het verstevigen house and the boatsken naar en signaleren van kansen en samenwerking om de organi- van onze basis en aan zes voor ons belangrijke koersthemas. Deze themas staan in ons vuurtoren- will find their way. satie te versterken. De wind in de zeilen! model op pagina 9.Vuurtoren- Passend bij ons vuurtoren-model op pagina acht en de sturingsfilosofie Vertrouwen en verbinding wachter past voor de bestuurder de rol van vuurtorenwachter. Hij kan op de vuurtoren zicht houden op het geheel en ver(der) kijken dan de rest. Alle Ambion-schepen staan in verbinding met de vuur-torenwachter en vormen samen een vloot. Ze wisselen informatie uit over de koers en wat zich afspeelt op de individuele schepen. Waar nodig stuurt de vuurtorenwachter bij en vraagt de directeur (kapitein) zelf hulp aan de bestuurder of een collega. De vuurtorenwachter werkt vanuit drie pijlers: Onvoorwaardelijk vertrouwen Samen verantwoordelijkProfessionaliteitTer ondersteuning van de vuurtorenwachter en de Ambion-schepen heeft het servicebureau de rol van havenkantoor. Vuurtorenwachter en kapiteins kunnen hier terecht met hun vragen. Als het nodig is, varen de medewerkers van het servicebureau naar Ambion-schepen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bron: Notitie (Be)sturingsfilosofie van een vuurtorenwachter 202211116 7'