b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027We zien de school als een minimaatschappij, een oefenplaats die leerlingen voorbereidt op hunVerbindingWe zijn ons ervan bewust dat we elkaar en anderen nodig hebben om kwalitatief onderwijs te ga-rol als kritische en sociale (wereld)burger. Door bij onze leerlingen en medewerkers ondernemendranderen. Daarom willen we de interne en externe samenwerking verbeteren. Scholen van Ambion en zelfredzaam gedrag te stimuleren dragen we bij aan een samenleving waarin mensen vanuitzoeken de verbinding met elkaar op basis van ambities of ontwikkelbehoefte. Wij verbinden ons zelfvertrouwen vorm kunnen geven aan hun eigen leven, genspireerd door hun dromen, wensenaan externe partijen vanuit de overtuiging dat verschillende perspectieven ons alert en scherp en behoeften, in ontmoeting en dialoog met anderen en de wereld.houden. Samenwerking met externe partijen zorgt voor een sterk collectief dat onze leerlingen alle We hebben koersthemas geformuleerd waar we ambitieus aan willen werken. Het aandachtsge- kansen op een brede ontwikkeling biedt. Een integraal kindcentrum is het wenkend perspectief.bied De basis verstevigen ondersteunt onze ambities. Onze missie is geslaagd als we in deze koer- Vinding- Elke school van Ambion geeft ruimte aan nieuwe initiatieven. Onderzoek is het kloppend hart van speriode samen een prachtige reis hebben gemaakt waarbij we onderweg vanuit onze eigen rollenrijkheid ons onderwijs. Wij zijn nieuwsgierig, denken graag buiten bestaande kaders en zijn steeds op zoek optimaal en maximaal hebben gewerkt aan het realiseren van onze doelen. In de (nieuwe) havennaar hoe we dingen anders en beter kunnen doen. We moedigen elkaar aan om met nieuwe oplos-aangekomen, krijgen we van ouders en kinderen terug dat ze door het onderwijs op onze scholen vol vertrouwen de wereld tegemoet gaan. Deze alinea wordt nog verder aangevuld met onzesingen te komen en laten ons daarbij graag verrassen. purpose, onze droom. Wat zien we aan het einde vandeze koersperiode als we aankomen in de (nieuwe) haven en alle doelen gerealiseerd zijn? Kern- We laten ons leiden door vier kernwaarden. waarden Ze passen bij onze openbare identiteit, missie en visie.Wereld- Naast de basisvaardigheden taal, rekenen enWereldburgerschapburgerschap digitale geletterdheid vormt wereldburgerschap de basis van ons onderwijs. Wij beschouwen ieder mens als wereldburger en onze leerlingenVertrouwenals wereldburgers in de dop. Wereldburger-schap uit zich in gedrag dat recht doet aan deVakmanschapprincipes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplos- Verbindingsen van mondiale vraagstukken. Alle scholenVindingrijkheidleren kinderen om constructief bij te dragen aan onze samenleving met respect voor anderen en de wereld.Vanuit onze kernwaarden geven we vorm aan wereldburgerschap.Vertrouwen Bij alles wat wij doen, staat vertrouwen altijd bovenaan. Wij geloven dat ieder mens als goed mens wordt geboren. Vertrouwen geven, krijgen en delen is voor ons de sleutel. Een Ambion-medewer-ker heeft een positieve grondhouding en behandelt mensen gelijkwaardig. VakmanschapOnze medewerkers zijn goed opgeleid, ondernemend en innovatief. We moedigen ze aan om hun (Kwaliteit eneigen expertise te vergroten en hun kennis te delen met collegas. Vitaliteit)De leerkrachten leggen de basis voor een goede balans tussen leren met hoofd, hart en handen. Hierdoor zijn onze scholen plekken waar kinderen met plezier naartoe gaan en waar zij zich in de volle breedte ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en toegroeien naar een volgende fase in hun leven. We dragen zorg voor een passende en veilige plek voor elk kind, zo thuisnabij mogelijk. 4 5'