b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-20271. Missie, identiteit, visie en kernwaardenInhoudsopgave Waar staan we voor? Wat willenIn de orintatiefase van het koersplan 2023-2027 is het koersplan we bereiken in onze scholen?2019-2022 gevalueerd. Waar logisch en wenselijk zijn onderdelen Wat betekent voor ons de openbareuit het vorige koersplan doorontwikkeld. En borduren we voort op 1Missie, identiteit,identiteit van waaruit we handelen?het koersplan 2019-2022. Zo hebben alle koersthemas in het koers-visie en kernwaarden3 plan 2023-2027 een duidelijke verbinding met de koersuitspraken Onze missie, identiteit, visie enuit het vorige koersplan. Om dit zichtbaar te maken wordt bij elk de kernwaarden geven richting enkoersthema de afbeelding van de bijpassende koersuitspraak uit het 2(Be)sturing en leiderschap6 betekenis aan ons handelen.koersplan 2019-2022 gebruikt.3Koersthemas voor 2023-2027104Koersplanning19Missie We willen vooruitkijken naar de toekomst en zo alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen enBijlage proces totstandkomingdaarnaar handelen. Schoolontwikkeling doen wij onderzoeksmatig en waar mogelijk baseren wij koersplan2023-202722 ons op gedegen onderzoek. Zo realiseren wij eigentijds en kwalitatief onderwijs voor al onze leer-lingen. Onze missie ligt besloten in onze naam: Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs. OpenbareOnze scholen vormen een afspiegeling van de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinde-identiteit:ren en professionals met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen optrekken. De iedereen iskracht van het openbare onderwijs zit in het feit dat kinderen van ouders van alle gezindten met welkom! elkaar naar school gaan, met elkaar leven en met elkaar leren (bron: VOO).Diversiteit in de scholen zien we als kracht. Het biedt veel mogelijkheden om elkaar te leren begrijpen en van elkaar te leren. Dat vraagt van iedereen vertrouwen in zichzelf en in de ander. Visie Op onze vierentwintig openbare basisscholen doen we iedere dag alles wat mogelijk is om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daartoe stimuleren we zowel bij onze leerlingen als onze medewerkers een open, onderzoekende en nieuwsgierige basishouding. Ver-trouwen, verbinding en ontwikkeling zijn de pijlers onder onze aanpak.Onze scholen werken intensief samen, maar hebben ook ieder hun eigen gezicht. Door krachten te bundelen is het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen. Zo worden we een steeds sterkere onderwijsorganisatie; een stevig fundament voor het onderwijs in de regio Zuid-Friesland, nu en in de toekomst.Onze scholen bieden een veilige, eigentijdse en uitdagende leeromgeving. Hier creren we kansen voor leerlingen om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te werken en van elkaar te leren. We dagen onze leerlingen uit zich te verwonderen, vragen te stellen en ontdekkingen te doen.Ieder mens is uniek. Je mag zijn wie je bent en iedereen mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen tot een verantwoordelijk mens met respect voor zichzelf, de ander en de omgeving. Wereldbur-gerschap vormt de basis van ons onderwijs. Wij beschouwen ieder mens als wereldburger en onze leerlingen als wereldburgers in de dop. Met ons onderwijs bereiden we hen voor op het leven in een inclusieve en multiculturele samenleving.2 3'