b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027Proces totstandkomingFaseIn deze fase zijnWereldburgerschapBijlage koersplan 2023-2027 richten onze eerder-genoemde kernwaardesVertrouwenAl in het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de voorbereidin- gedefinieerd. Vakmanschapgen van ons koersplan 2023-2027. Via de fases belichten (diagnose, visieontwikkeling & -verspreiding), richten (richtinggevende principes,Verbindingontwikkeling veranderprogramma), inrichten (uitvoeren acties, organi-satieontwerp realiseren) en verrichten (evalueren en bijstellen) zijn weVindingrijkheiduiteindelijk gekomen tot dit koersplan.FaseDuurzaamheid belichten Ambion wil een duurzame organisatie zijn die kritisch kijkt naar haar eigen ontwikkeling, voorbereid isFaseMet de opbrengsten van de fasen belichten en richten zijn we gekomen tot de eerdergenoemde zes op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Dit betekent dat er een antwoord ge- inrichten koersthemas:formuleerd moet worden op hoe het onderwijslandschap van de toekomst er in onze regio uit moetProfessionele cultuurkomen te zien. Door te kiezen voor een duurzame organisatie wordt voorkomen dat er ad-hoc oplos- Onderzoekend leren en werkensingen gezocht moeten worden voor problemen die zich aandienen en kan er meer op basis van eenOnderwijs: uitdagend onderwijslangetermijnvisie worden gewerkt.Onderwijs: onderwijs op maatInspelen op maatschappelijke ontwikkelingen SamenwerkenDe samenleving is voortdurend in beweging en dat betekent dat het onderwijs moet meebewegen. DePassende organisatie-inrichtingscholen zullen blijvend moeten veranderen en er zal nagedacht moeten worden over de manier waarop dit vormgegeven wordt. Door hierop een antwoord te formuleren, kunnen heldere keuzes gemaakt enFaseDe zes koersthemas hebben we op organisatieniveau uitgewerkt naar doelstellingen en concreet te prioriteiten gesteld worden.verrichten behalen meetbare en merkbare resultaten.KwaliteitElke school van Ambion gaat in haar eigen schoolplan aangeven hoe zij een bijdrage gaat leveren Ambion streeft naar kwalitatief goede scholen waar leerlingen door goed opgeleide, professionele me- aan de Koers van Ambion. dewerkers op een uitstekende manier worden voorbereid op hun plek als wereldburgers in deze maat- Met het formuleren van de koers voor Ambion is veel werk verricht. Daar waren veel mensen bij schappij. Om het begrip kwaliteit concreet te maken, zal beschreven moeten worden wat dit van onsbetrokken: directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders, medezeggenschap en Raad van Toezicht. vakmanschap vraagt. Als helder is wat wij onder kwaliteit verstaan, kunnen we gericht werken aan deBedankt voor alle inbreng!ontwikkeling van medewerkers en leerlingen. Daarmee realiseren we scholen die aan de kwaliteitscriteria voldoen en brengen we focus aan in de punten waarop een school zich moet richten.We gaan nu als organisatie aan de slag. We maken samen afspraken over hoe we gaan werken De basis is belangrijk! Een stevige onderwijsbasis geeft draagkracht voor veel ambitie. Daarom is het be- aan onze koersthemas. Dat gebeurt op schoolniveau en op Ambion-niveau. We gaan met elkaar in langrijk om blijvend te werken aan het verbeteren van onze basiskwaliteit. gesprek en leggen vast hoe we onze koers concretiseren. Zo houden we zicht op de beweging die we hebben ingezet. De inspectie heeft in haar bestuurlijk onderzoek in januari 2022 (4JO) Ambion twee voldoendes en een goed gegeven. Onze kwaliteitscultuur heeft een goed gekregen. Daarmee zijn wij nog niet tevreden. Als het gaat om de resultaten van ons onderwijs dan kunnen wij beter en moeten en willen we nog een kwal-iteitsslag maken. Om dit te realiseren hebben we drie aandachtspunten benoemd.1. Aantrekkelijke Om als werkgever aantrekkelijk te zijn en zowel bestaande personeelsleden te kunnen vasthouden als werkgever nieuwe personeelsleden te kunnen aantrekken, is het belangrijk dat Ambion zich als een aantrekkelijke werkgever opstelt en dat dit door medewerkers ook gevoeld en uitgedragen wordt. 2. Draagkracht Door met elkaar een helder beeld van de toekomst te beschrijven en hier voortdurend naar toe te wer-organisatie ken, kan de draagkracht binnen de organisatie vergroot worden en kunnen bewuste keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld worden.3. Profilering Ambion heeft veel te bieden en wil dit graag uitdragen. Het is daarom belangrijk dat de sterke punten van de organisatie goed voor het voetlicht komen bij onze ouders en andere stakeholders opdat meer ouders een bewuste keuze voor n van de scholen van Ambion zullen maken en meer stakeholders 22 23'