b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027Doelen Koersplan 2023-2027*/** Doelen Koersplan 2023-2027*/**UITDAGEND ONDERWIJS 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 DE BASIS VERSTEVIGEN 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027Een heldere beschrijving wat uitdagendElke school heeft de eigen maatschappelijke context en leerling-populatie onderwijs voor ons is beschreven en wat dit betekent voor het onderwijsaanbod.Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen met elk jaar eenElke school heeft een onderbouwde visie op leren en ontwikkelen en wat dit focus-thema (stuurwiel). betekent voor het didactisch handelen van de leerkrachten.Elke school biedt onderwijs met hoofd, hart en handen: er is een passende balans tussen vaardigheden, samenwerken en persoonsvorming.ONDERWIJS OP MAAT 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Elke school heeft een sterk rekenaanbod en een rijk taal- en leesaanbod Het versterken van de ondersteuning en het vergroten van de draagkracht vaninclusief Fries en Engels.leerkrachten (onder andere door het versterken van differentiatievaardigheden)Elke school heeft een dekkend aanbod voor zodat alle leerlingen onderwijs op maat krijgen. ICT-geletterdheid.Leerlingen kunnen zich thuisnabijElke school heeft een duidelijke visie op burgerschap/schoolklimaat en een optimaal ontwikkelen. passend aanbod.Het verrijken van het aanbod voor onze (hoog)begaafde leerlingen en voor onze leerlingen die leren door te doen *De geformuleerde doelen in ons koersplan zijn een samenhangend geheel die als doel op zich en in samenhang met de andere doelenHet toets-systeem sluit aan bij onderwijsbijdragen aan onze missie en visie. Dit betekent dus ook dat ze niet koud op een bepaald moment starten en eindigen. Zoals ze hier zijnop maat. gepositioneerd in de planning voor de komende 4 jaar zijn het focusdoelen waaraan op dat moment actief gewerkt gaat wordenter verbetering of ontwikkeling.** Elk jaar eind februari zullen de jaardoelstellingen gevalueerd worden. De opbrengst van deze evaluatie wordt meegenomen in het jaarverslag en wordt als agendapunt besproken met de GMR en de RvT.PROFESSIONELE CULTUUR 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027Het levend en up-to-date houden van het Ambion Identiteitsbewijs (Ambion ID).Een gedragen definitie van wat Ambion verstaat onder een professionele cultuur.Een organisatie waarin leerkrachten worden gewaardeerd, ondersteund en uitgedaagd om te groeien. Een organisatie waarbij medewerkers hun werk fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun pensioen.Ondersteunende systemen die werken voor ons; we werken vanuit de bedoeling.Alle studenten en startende medewerkers worden intern opgeleid en/of begeleid.*De geformuleerde doelen in ons koersplan zijn een samenhangend geheel die als doel op zich en in samenhang met de andere doelenbijdragen aan onze missie en visie. Dit betekent dus ook dat ze niet koud op een bepaald moment starten en eindigen. Zoals ze hier zijngepositioneerd in de planning voor de komende 4 jaar zijn het focusdoelen waaraan op dat moment actief gewerkt gaat wordenter verbetering of ontwikkeling.** Elk jaar eind februari zullen de jaardoelstellingen gevalueerd worden. De opbrengst van deze evaluatie wordt meegenomen in het jaarverslag en wordt als agendapunt besproken met de GMR en de RvT.dit zijn doorlopende zaken20 21'