b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027DE BASIS VERSTEVIGEN We voldoen aan de kwaliteit zoals benoemd in het inspectiekader.4. Koersplanning (BELEIDSDOMEINEN) De kwaliteit wordt geborgd in onze kwaliteitscyclus. Overzicht prioritering doelen in 4 jaar Aandachtspunten ResultatenElkeschoolvanAmbion:1.heeft de eigen maatschappelijke context en 1a. De beschrijving van de maatschappelijkeleerlingpopulatie beschreven en wat dit context, leerlingpopulatie en wat dit bekent Doelen Koersplan 2023-2027*/**betekent voor het onderwijsaanbod; voor het onderwijsaanbod van de schoolstaat in het schoolplan;WERELDBURGERSCHAP 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/20272.heeft een onderbouwde visie op leren en ontwikkelen en wat dit betekent voor het 2a. De onderbouwde visie op leren enWe werken actief aan een inclusieve en participatieve organisatie en didactisch handelen van de leerkrachten;ontwikkelen staat beschreven in hetschoolcultuur;schoolplan en is zichtbaar in de school;3.biedt onderwijs met hoofd, hart en handen:er is een passende balans tussen vaardig-3a.In het schoolplan staat beschreven hoe de We ontwikkelen een rijk wereldburgerschap-curriculum.heden, samenwerken en persoonsvorming; school werkt aan een goede balans tussenvaardigheden, samenwerken enWe werken aan kennisopbouw en -uitwisseling rond het thema 4.heeft een sterk rekenaanbod en een rijk persoonsvorming;wereldburgerschap op organisatie-,school- en individueel niveau.taal-leesaanbod inclusief Fries en Engels;4a. Elke school heeft het rekenaanbod meetbaar5.heeft een dekkend aanbod voorbeschreven in een kwaliteitskaart.We werken vak- en thema-overstijgend aan wereldburgerschap.ICT-geletterdheid; De eindopbrengsten rekenen liggen 6.heeft een duidelijke visie op burgerschap/minimaal op het landelijke gemiddelde vanschoolklimaat en een passend aanbod.scholen met dezelfde weging;SAMENWERKEN 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/20274b.Elke school heeft het taalaanbod meetbaar Werken volgens de 7 uitgangspunten beschreven in kwaliteitskaarten. De eindop-voor samenwerking.brengsten taal/lezen liggen minimaal op hetlandelijke gemiddelde van scholen met We stimuleren en organiseren samenwerking op macroniveau (Ambion), dezelfde weging; mesoniveau (school/team) en microniveau (leerkracht) vanuit onze professi-onele houding en cultuur.5a. Elke school heeft een eigen leerlijn ICT-Literatuur geletterdheid die voldoet aan deWe hebben een doorgaande lijn op inhoudelijk, pedagogisch- didactisch en SLO-doelen;zorggebied met de (meest relevante) kinderopvang, zorgpartners en het VO. Eidhof, B., J. Ris & M. Janssens. Wereldgericht onderwijzen.6a. Elke school heeft de visie en het aanbod We hebben een passende samenwerking Biesta in de praktijk.burgerschap en schoolklimaat beschreven. met externe stakeholders.Clarke, S., 2022. Leren zichtbaar maken metDe monitoring sociale veiligheid toont informatieve evaluatie.combinatie met observaties aan dat onze ONDERZOEKEND LEREN EN WERKEN 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027Marzano, J., 2014. Wat werkt op school. Elf factorenleerlingen zich veilig voelen. die tot betere leeropbrengsten leiden. Medewerkers van Ambion werken vanuit hun eigen professionele identiteit.Kwaliteitskaart Ambion effectief rekenen in de groepen 1 t/m 3 Medewerkers van Ambion leren door te onderzoeken en experimenteren. Medewerkers van Ambion worden gestimuleerd om vanuit bevlogenheid te werken aan hun eigen professionaliteit.Medewerkers van Ambion maken actief deel uit van een of meerdere profes-sionele leergemeenschappen binnen de eigen school en/of binnen Ambion.*De geformuleerde doelen in ons koersplan zijn een samenhangend geheel die als doel op zich en in samenhang met de andere doelenbijdragen aan onze missie en visie. Dit betekent dus ook dat ze niet koud op een bepaald moment starten en eindigen. Zoals ze hier zijngepositioneerd in de planning voor de komende 4 jaar zijn het focusdoelen waaraan op dat moment actief gewerkt gaat wordenter verbetering of ontwikkeling.** Elk jaar eind februari zullen de jaardoelstellingen gevalueerd worden. De opbrengst van deze evaluatie wordt meegenomen in het jaarverslag en wordt als agendapunt besproken met de GMR en de RvT.18 19'