b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027ONDERWIJS UITDAGENDEr is zoveel kennis en literatuur over dit onderwerp dat leerkrachtenONDERWIJS ONDERWIJSOp onze scholen is iedereen welkom. We willen dat leerlingen, ouders en medewerkers ONDERWIJS aangeven dat ze geholpen zijn bij een overzicht hiervan. DaaromOP MAAT zich bij ons thuis voelen. Dit kan zijn omdat de school dicht bij huis staat, omdat de gaan we Ambion-breed een Stuurwiel Uitdagend Onderwijs ont- school voelt als thuis of omdat de school onderwijs geeft dat aansluit bij jouw wikkelen. Dit hulpmiddel voor de leerkrachten zorgt ervoor dat zijbehoeften en ideen en visie op onderwijs (3xTHUIS).verdiepende leerervaringen voor leerlingen kunnen aanbieden.We bieden passend onderwijs op weg naar inclusiever onderwijs. Het gaat hierbij Voor het toepassen van de Apple-leeromgeving willen we dit inom het realiseren van thuisnabij onderwijs, bij voorkeur regulier. We geven onderwijs ieder geval Ambion-breed realiseren. Hiermee maken we onsdat past bij de ondersteuningsbehoefte van elke leerling. Inclusief onderwijs is geen onderwijs als geheel naast uitdagender ook passender.doel op zich maar een middel om te komen tot een meer inclusieve maatschappij. We zoeken continu naar manieren om steeds beter tegemoet te komen aan de (speciale) ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.Waar gaan we voor (doelstellingen) Wat is merkbaar/meetbaar (resultaten) Waar gaan we voor (doelstellingen) Wat is merkbaar/meetbaar (resultaten)1a. Heldere beschrijving wat uitdagend1a. Er is een heldere beschrijving van uitdagend 1.Het versterken van de ondersteuning en het 1a. Leerkrachten hebben vertrouwen in eigenonderwijs is. onderwijs binnen Ambion; vergroten van de draagkracht vankunnen, vragen en krijgen vroegtijdig hulp,1b. Uitdagend onderwijs voor leerlingen. 1b. Stuurwiel uitdagend onderwijs isleerkrachten (onder andere door het versterken zij worden adequaat en vlot ondersteund.gerealiseerd; van differentiatievaardigheden) zodat alle We zien binnen de scholen dat deleerlingen onderwijs op maat krijgen;methodiek van Consultatieve Leerling 1c. Er is Ambion breed een uitwerking voor het 2.Leerlingen kunnen zich thuisnabij optimaal Begeleiding een belangrijke plek heeft; toepassen van de Apple- leeromgeving.ontwikkelen;1b. Inzet adequaat HGPD;1d. Naast de Apple-leeromgeving (leerjaar 1) 3.Het verrijken van het aanbod voor onze 1c. Leerkrachten hebben een onderzoekendeworden er in de drieschooljaren daarna nog (hoog)begaafde leerlingen en voor onze houding en hoge verwachtingen van drie themas Ambion-breed uitgewerkt. ICT-leerlingen die leren door te doen;leerlingen;geletterdheid is daar n van;4.Het toetssysteem sluit aan bij onderwijs 1e.Het stuurwiel wordt door de leerkrachten op maat. 2a.Alle leerlingen krijgen onderwijs binnen deactief gebruikt;regio en maximaal 2% van de leerlingen bijAmbion krijgt onderwijs op het S(B)O; Literatuur 1f. Elementen van het stuurwiel kunnen alsexpertgebied uitgewerkt zijn. Bijvoorbeeld 3a.Hoogbegaafde leerlingen werken regelmatigGert Biesta, Wereldgericht onderwijzen samen met peers. Kennis over hoogbegaafdebinnen het Open Isle-onderwijsconcept, Hans Hoornstra, Digitale intelligentiezomerschool en een rijke schooldag;leerlingen en een voor hen passend aanbodMichael Fullan, Stratosphereis gegroeid binnen de scholen. Er is een1g. De theoretische onderbouwing is eenverrijkt praktijkgericht aanbod voor John Hattie, Visibel learningonderdeel van het stuurwiel;leerlingen in de bovenbouw met uitstroom- Huub Nelis & Yvonne van Stark, Puberbreinprofiel VMBO basis/kader of Pro;Kees Vreugdenhil, Breinkennis1h.Actieve deelname aan interne of externeTruus Rmgens, Vuurwerk (beter onderwijs door breinkennis)experimenteermogelijkheden. Literatuur 4a. Er is meer focus op leerrendement en verwachtingen. Margriet Sitskoorn, Het superbreingeheim (10 gouden tips vooreen goede hersenontwikkeling bij kinderen)Ondersteuningsplan 2022-2026 passend onderwijs samenwerkingsverband Jan Jutten, Ont-moeten (boeiend onderwijs in eenFriesland. lerende school)Projectplan Naar inclusiever onderwijs in Friesland 2022, samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland. De Boer, A. e.a., 2022. Samen inclusief onderwijs realiseren. Een handboek voor professionals binnen en buiten het onderwijs. W. Meijer, 2019. Consultatieve leerlingbegeleiding. Professionalisering en onderwijsverbetering. https://werkplaats.ppo-nk.nl T. Keuning e.a., 2021. Differentiren in 5, 4, 3. Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. Neelis, I., 2022. Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE). De Brug van peuteropvang naar basisschool. Hoeff, G. van der, 2021. Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE). Interprofessionele samenwerking tussen professionals van basisschool en peuteropvang ten behoeve van de taalstimulering. https://www.lezen.nl/onderzoek/aantal-laaggeletterden-is-gegroeid/ T. Kieboom & K. Venderickx, 2017. Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen. Peeters, R., 2018. Met andere Ogen. Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.Brief Tweede Kamer, 2020. Evaluatie en Verbeteraanpak Passend Onderwijs.T. Keuning e.a., 2021, De uitdagingen van interprofessioneel samenwerken: inzichten uit het domein Zorg en Welzijn 14 15'