b'Koersplan 2023-2027 Koersplan 2023-2027 SAMEN- Ambion wil de samenwerking intern en met externe partners versterken. Om dit te realiseren,Waar gaan we voor (doelstellingen) Wat is merkbaar/meetbaar (resultaten)introduceren we de 7 uitgangspunten voor samenwerking. Alle medewerkers kennen deze WERKEN uitgangspunten en werken er consequent mee. Scholen van Ambion zoeken vanuit de koersuit- 2e. Medewerkers hebben een positieve grond- spraken en schoolplannen verbinding met elkaar op basis van ambities of ontwikkelbehoefte.houding ten aanzien van samenwerking opZo creren we een rijkere omgeving waar leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelenAmbion-niveau en teamniveau;en waarin vindingrijkheid, vakkundigheid, verbinding en vertrouwen centraal staan. Door2f. IB-intervisiemomenten en lesson study;betere interne samenwerking versterken we onszelf zodanig dat we interessanter worden voor externe (samenwerkings)partijen zoals kinderopvang en het voortgezet onderwijs. 3a. We hebben een doorgaande lijn voor hetjonge kind (2-7) in samenwerking met depeuteropvang;Waar gaan we voor (doelstellingen) Wat is merkbaar/meetbaar (resultaten) Literatuur 3a.Door middel van de werkgroep PO/VO 1. Werken volgens onze 7 uitgangspunten voor 1a. Implementatie van het model vanrealiseren we een vloeiende aansluitingsamenwerking; 7 uitgangspunten voor samenwerking;Vier ballen model, De Witte, Jonk en Vink (2012)van PO naar het VO. Het verder ontwikkelenA2 Results formule, Driebergenvan bijvoorbeeld Kiim komt hierin terug;2. We stimuleren en organiseren samenwerking 1b.Alle medewerkers kennen onze 7 uitgangs-Contingency theory, performance management and organisational 4a. We onderhouden nauwe relaties met zorg op macroniveau (Ambion), mesoniveaupunten voor samenwerking (UVS);partners die ons onderwijs kunnen (school/team) en micro-niveau (leerkracht) Helder samenwerkdoeleffectiveness in the third sector: A theoreticalversterken en ondersteunen;vanuit onze professionele houding en cultuur; Intrinsieke motivatie vanuit een autonome keuze voor het doel framework 2014 Beginnen op micro-niveau, positieveCollectief leiderschap 4b. We hebben een OuderInnovatieRaad en eenervaringen opdoen metsamenwerking.Stimuleren van goede onderlinge relaties Kennisgemeen- KinderInnovatieRaad. Ook hier, geen scholing. Op een andereZelf initiatief nemen en dit omarmen schappen 2008 Cinop,p. 29 Gestructureerde indeling van taken, bevoegdheden en partijenmanier stimuleren.Laagdrempelige momenten met fysieke bijeenkomsten en Dekkers, 26 juni 2018, OVM heldere doelen 3. We hebben een doorgaande lijn op inhoudelijk,pedagogisch-didactisch en zorggebied met de 1c.De uitgangspunten voor samenwerking(meest relevante) kinderopvang, zorgpartnersleven we voor aan onze leerlingen. en het VO; Medewerkers zijn hierin een rolmodel voorde leerlingen; ONDERZOEKENDBinnen Ambion werken we vanuit een onderzoekende, lerende houding om daarmee de 4. We hebben een passende samenwerking met LEREN & WERKEN onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen en versterken. Daarom hebben wij een PD-externe stakeholders.1d.De 7 UVS worden binnen de eigen school SA-cyclus (Plan, Do, Study (onderzoek), Act). Daarin staat onderzoekend werken en lerenen in samenwerking met andere scholen centraal voor continue verbetering: onderzoek als kloppend hart van onze organisatie. actief gebruikt. Dit is terug te zien inDoor opleiding, intervisie en coaching omarmen alle medewerkers het onderzoekend bijvoorbeeld het projectplan voor een werken en leren als tweede natuur en is dit zichtbaar in hun houding en gedrag.(nieuw) op te zetten samenwerking, bijde evaluatie van een bestaande samen- werking of voor het analyseren van een Waar gaan we voor (doelstellingen) Wat is merkbaar/meetbaar (resultaten)lopende samenwerking. 1.Medewerkers van Ambion: 1a.PDSA-cyclus; 2a. We hebben in beeld wat niet goed gaat, zodatwerken vanuit hun eigen professionele identiteit;we dit kunnen verbeteren. We delen onze1b. Coaching en feedback/feedforward; succesverhalen en gebruiken dit op andere leren door te onderzoeken en experimenteren; 1c.Onderzoekscultuur op scholen; plekken in de organisatie; worden gestimuleerd om vanuit bevlogenheid te 1d. Intervisie op school- of Ambion-niveau; 2b. Er is een (digitaal) overzicht van expertises werken aan hun eigen professionaliteit; 1e. Handelingsgericht werken; die we in huis hebben, zowel op school- als maken actief deel uit van een of meerdereleerkrachtniveau;professionele leergemeenschappen binnen de 1f.Professionele leergemeenschappen, zoals2c. Bij de verwezenlijking van schooldoel- eigen school en/of binnen Ambion. kenniskringen, bouwgroepen, scrum-stellingen (te vinden in schooljaarplan) groepen, clusterbijeenkomsten etc.;wordt primair gekeken naar de expertise 1g. Teamscholing;binnen Ambion en hoe deze ingezet Literatuur 1h. Klassenbezoeken en nagesprekken;kan worden; 1i.Analyses op groeps- en leerlingenniveau;2d. Vanuit een professionele houding/ Ruijters, M (2015), Je Binnenste buiten. Over professionele ontwikkeling worden collegas op andere identiteit in organisaties 1j. Gesprekkencyclus;scholen via intervisie opgezocht met als doelVerbiest, E. (2014),Professionele leergemeenschappen 1k. Handelingsgerichte procesdiagnostiekom samen te leren;een inleiding. (HGPD).Naaijkens, E. & Bootsma, M. (2019),En wat als we nu weer eens gingen lesgeven.Naaijkens, E. & Bootsma, M. (2022), De school als werkplaats. Baren-Nawrocka, J & Dekker, S (2022), Leidraad onderzoekend leren. Wetenschappelijke doorbraken de klas in!12 13'